Bezpečnostní informační systém
Domácí násilí
Osobní bezpečí > NEBEZPEČÍ DOMA > Domácí násilí
BEZPEČNÁ DOPRAVAPRVNÍ POMOCPOŽÁRYOSOBNÍ BEZPEČÍMIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTIPRO ŠKOLY

Domácí násilí

Definice a formy domácího násilí:

Nejčastějšími formami domácího násilí je násilí psychické, fyzické, sociální, ekonomické a sexuální. Ve většině případů pachatel domácího násilí nepoužívá jednu z forem, ale většinou jde o kombinaci více z nich, kdy jedna je dominantní

Domácí násilí se může dít na dětech,  na ženách,  na seniorech,  na zdravotně postižených,  na mužích.


Typické znaky domácího násilí:

Za domácí násilí nelze považovat chování mezi partnery, kdy dochází k vzájemnému napadání, hádkám, sporům a nejsou zde jasně vymezené  role oběti a agresora ? tzv. italské manželství.

Základní typy agresora:

Následky domácího násilí:

Kromě následků fyzického týrání - zlomeniny, potraty, trvalá poškození zdraví je možné se setkat s paradoxním stavem, kdy oběti týrání se snaží popírat závažnost situace, mají často pocit, že musí chování agresora přetrpět a že nemají jinou možnost. Některé oběti se za svoji situaci stydí, bojí se nepochopení okolí, samoty, jsou na partnerovi finančně závislé.
Mnoho násilníků  svoji oběť tyranizují  i poté, co se je pokusí opustit.  Celou situaci často komplikuje solidarizující chování ženy s agresorem, které se může projevovat i tendencí zapírat uskutečněné trestné činy. Tento fenomén patří ke strategiím přežití těchto žen, srovnatelných s tzv. stockholmským syndromem, s následujícími symptomy kdy  je ohrožen život oběti, nebo oběť nemůže utéct(nebo si myslí, že nemůže utéct), nebo  je oběť  izolovaná od ostatních lidí a nebo když se pachatel  chová k oběti čas od času vstřícně.

Co nasvědčuje o týrání oběti:

Domácí násilí a děti
V rodinách, kde dochází k domácímu násilí, jsou často vychovávány děti, které jsou buď svědky agresivních projevů nebo i často oběti samé. Dlouhodobě trvající násilnosti v rodině negativně poznamenají jejich další vývoj. Nejsou ochotny o svých zážitcích hovořit, postupně se sociálně izolují, vyhýbají se spolužákům a vrstevníkům.  Často lze u nich  zaznamenat příznaky trvalé předrážděnosti, napětí, paniku, poruchy spánku apod.

U dětí vystavených traumatizaci je možné sledovat podle věku - zaostalost ve vývoji, problémy s učením, zmatenost, napětí, pláč a křik, noční můry , zlobení, agresivitu vůči dětem, rodičům, hračkám , patrné regresivní formy chování, tendence k sebeobviňování, ale i bezohlednost k druhým, porušování norem, nedbalost, zhoršení ve škole, nesoustředění, únik k nebezpečným hrám, nebo naopak u školních dětí můžeme sledovat extrémní snahu, aby kompenzovaly poměry v rodině.

U starších dětí do 18 let můžeme pozorovat velké změny v chování a vztahu k rodičům, únik k nebezpečným způsobům chování (drogy, promiskuita, záškoláctví) jak vyrovnání se se stresem, strachem, pocity bezmoci. Dochází ke snížení sebehodnocení a výkyvy v sebedůvěře, objevují se změny v oblasti sociální, snaha se izolovat, či vyhýbat kontaktům s vrstevníky, nebo naopak vystupňovaná potřeba účasti na všech aktivitách.

Pomoc obětem DN

Významnou možností pro oběti domácího násilí, které chtějí řešit svou situaci, mohou se domáhat ochrany cestou občanskoprávního řízení u soudu.  Oběť domácího násilí může podat návrh soudu, aby vydal předběžné opatření a toto opatření trvá jeden měsíc. Jedná se o dočasné opuštění bytu nebo domu společně obývaném s ohroženou osobou, jakož i bezprostředního okolí, zdržení se setkání s ohroženou osobou a navazování s ní kontaktů.


Zažila jste, že by se k vám či vaší známé choval partner následujícím způsobem ?

To jsou příklady domácího násilí zahrnujícího násilí proti partnerovi, násilí uvnitř rodiny a zneužívání dětí.

Přibližně 95 % jeho obětí jsou ženy. Pachatelem je většinou muž, který chce projevit moc nad manželkou, přítelkyní (v některých případech i nad matkou), stejně tak je však namířeno i proti dětem či dalším členům rodiny. Občas k němu dochází i v homosexuálních a lesbických vztazích a v malém počtu případů ho použijí ženy proti svému partnerovi.

Domácí násilí má mnoho forem. Přestože se jednotlivé případy od sebe liší, existují určité společné rysy, dokazující, že se jedná o složitý celospolečenský problém, který vychází z pocitu moci, domnělého práva ovládat a kontrolovat život partnerky (event. partnera)

Nikdo není povinen snášet týrání, vydírání nebo jiné násilí.

Když taková situace nastane, nebojte se, nestyďte se, nekryjte mlčením své násilnické příbuzné nebo jiné osoby, které se mají o vás starat, a všemi možnými prostředky se snažte zastavit projevy násilí, které je na vás pácháno!


K domácímu násilí dochází většinou opakovaně a záměrně, kromě psychického teroru (např. zamykání v bytě či odpírání potravy) a surového bití zahrnuje i případy končící vážným poraněním s doživotními následky či dokonce zabitím.

Fyzické ani psychické týrání založené na moci nad druhou osobou nemůže být soukromou záležitostí. 


Nikdo nemá právo druhého bít, ponižovat, k něčemu nutit proti jeho vůli jen proto, že má větší moc. 

Navíc nelze opomenout děti, které jsou svědky násilí a později mají často podobné problémy ve vlastních rodinách.


K domácímu násilí dochází ve všech společenských vrstvách bez ohledu na to, kolik peněz partneři vydělávají či jaké mají vzdělání.

Podle psychologické sondy mělo v ohlášených případech násilí 38 % agresorů vysokoškolské a 24 % středoškolské vzdělání, byli mezi nimi lékaři, právníci soukromí podnikatelé.


Násilné činy nemohou být sváděny na alkohol. Dochází k nim i v rodinách, kde partner nepije – statistika uvádí jen ve 22,6 %.

Pití může ovlivnit násilné chování, zároveň však poskytuje snadnou omluvu. Pro mnoho žen je jednodušší myslet si, že by je partner neuhodil, kdyby byl střízlivý.


Mnohem častěji se jedná o promyšlené činy, následek stresu a snahu „povyšovat se” nad ženu (37,3 %). Podle Nadace Rosa je v 34 % případů příčinou agrese žárlivost, v 14,5 % duševní porucha partnera, v 8 % se jedná o oboustrannou agresi a v 9,6 % případů o sexuální zneužívání.


Násilníci často tvrdí, že je k činu vyprovokovalo chování partnerky. To je však ve většině případů pouze následné hledání omluvy. Za záminku násilí může posloužit cokoli - od hádky či nepodložené žárlivosti až po večeři, která není vhod. Ani hádka (a následné nezvládnutí vzteku) však nemůže být pro agresora omluvou pro napadnutí partnerky. Vždyť má-li vztek na někoho cizího, ani zdaleka nepomýšlí na to, že by ho napadl. Skutečnost, že se jedná o jeho partnerku či manželku, ho neopravňuje chovat se k ní agresivně, majetnicky či povýšeně.

Ženy dokáží setrvat ve vztahu s násilnickým partnerem z různých důvodů i několik let: chtějí poskytnout dětem domov v rodině s oběma rodiči, omlouvají partnera, mají ho rády i přes jeho chování, bojí se, jak na ně bude nahlížet společnost nebo mají strach, že samy neuživí rodinu s dětmi. Důležitým faktorem je i strach, že je partner najde a zabije, jestliže ho opustí.

Nemalou roli zde hraje i nedostatek útulků a azylových domů - ženy nemají kam odejít.


Tento přehled uvádí způsoby a metody, ke kterým se agresoři nejčastěji uchylují. Může vám pomoci ujasnit si, zda vy nebo někdo, koho znáte, žije ve vztahu, kde dochází k násilí. Čím více prvků podobného chování vašeho partnera v něm naleznete, tím horší může situace být. Rozpoznání signálů poukazujících na násilí je důležité k tomu, abyste mu předešly či ho přerušily.

Fyzické násilí
Násilí namířené proti vám či vašim dětem (případně i oblíbenému zvířeti) např. fackování, kopání, škrcení, bití či mlácení o zeď, rány pěstí, ohrožování zbraní, pokus zabít vás či někoho, koho milujete, vyhrožování násilím.

Sexuální zneužívání
Používání síly či výhrůžek za účelem donutit vás k sexu nebo sexuálním praktikám, které odmítáte.

Citové a ekonomické vydírání
Odpírání styku s nejbližší rodinou, nedostupnost finančních prostředků.

Destruktivní kritika
Nadávání, obviňování, ponižování, pokořující poznámky či gesta.

Ekonomická kontrola
Omezení přístupu k penězům, zákazy či jiné úmyslné narušování vaší práce (a případné výhrůžky, že vás oznámí úřadům).

Nátlaková taktika
Nátlak obviňováním či jinou formou zastrašování, nečestné ovlivňování dětí, rozkazování, co máte dělat, zabraňování spánku či odpírání potravy.

Izolace
Bránění navštívit příbuzné či přátele, odmítání dát vám klíče, sledování telefonátů, pronásledování vás, nečekané kontrolní návštěvy či telefony.

Znevažování a podceňování vaší osobnosti
Ponižování ve společnosti, neposlouchání či přerušování hovoru s cílem dát vám najevo, kdo “má skutečnou moc”, nebo jiný způsob, jak vás zesměšnit.

Vydírání sebedestruktivním chováním
Vyhrožování sebevraždou či jinými formami sebepoškozování, neučiníte-li, co si přeje.


Pamatujte si, že násilí, které se nezastaví v samotném zárodku, se bude stupňovat !!!

Případy domácího násilí mají většinou podobný průběh:

Vystupňování napětí
kritizování, nadávání, vyhrožování, křičení

Samotný akt násilí
fyzické napadání, sexuální zneužívání, psychický nátlak s cílem pokořit vás či dostat tam, kam násilník chce

Omluvy, svalování viny na jiné
omluvy za napadení, dárky na usmířenou, obviňování ženy, že za napadení může vlastně ona, sliby, že se nic podobného už nebude opakovat.

Tyto tři části cyklu se neustále opakují a láska, naděje a strach neustále ztěžují ukončení vztahu:


Nebojte se vyhledat jakoukoliv pomoc!!! A kde ji najdete?

Policie ČR -158, Městská policie – 156, Záchranná služba – 155, 112

DONA – 251 511 313 – nonstop, RIAPS – 222 580 697 – nonstop,

ELPIDA bezplatná linka po - pá  od 8 do 20 hodin – 800 200 007

SENIOR TELEFON – 800 157 157 – nonstop

BÍLÝ KRUH BEZPEČÍ – CENTRÁLA TEL. 257 317 110

INTERVENČNÍ CENTRUM – SOKOLOV 359 807 001

K. VARY 359 807 OO2

www.pomoc v nouzi.cz

www.centrum-poradenství.cz

Stáhni si:

Osobní bezpečí - bezpečná cestaOsobní bezpečí - DomaBěžná rizika - Sestav si příběhyBěžná rizika - Poznáš nebezpečné předměty?Osobní bezpečí - Hazardní hryHra na záchranáře - čelenkyBěžná rizika - Nebezpečí číhá i doma!Běžná rizika - Prostředí, které mám rádOsobní bezpečí - Linka bezpečí 2Běžná rizika - Nebezpečné chování a jeho důsledekBěžná rizika - Nebezpečné předměty 2Běžná rizika - Spoj dvojice obrázkůBěžná rizika - Nebezpečné předměty?Osobní bezpečí - Kdo se chová špatně?Osobní bezpečí - Vztahy mezi lidmiBěžná rizika - Dej pozor, ať se neřízneš!Osobní bezpečí - špatné chováníBěžná rizika - Rizikové chování dětí venkuBěžná rizika - Rizikové chování dětí na horáchBěžná rizika - Rizikové chování dětí doma

Může se hodit:

Záchranářský kufříkOSOBNÍ BEZPEČÍDětský hrnek "HASIČI"Nůž na bezpečnostní pásyDětský hrnek "POLICIE"Dětský hrnek "ZÁCHRANKA"Deskové hry - BĚŽNÁ RIZIKA15 ks pr. sešitů - BĚŽNÁ RIZIKABĚŽNÁ RIZIKAHASÍCÍ SPREJ PYROCOOL Pracovní listy - Běžná rizikaPracovní sešit - OSOBNÍ BEZPEČÍDětská souprava ZÁCHRANÁŘIDeskové hry - OSOBNÍ BEZPEČÍNůž na bezpečnostní pásyDeskové hry - ZACHRAŇ SETÍSŇOMATOsobní alarm Bodyguard 2Pracovní sešit - BĚŽNÁ RIZIKAROZBÍJEČ SKLA A ŘEZAČ PÁSŮ S PÍŠŤALKOU HAMMER

Související články:

Domácí násilí

Nejčastějšími formami domácího násilí je násilí psychické, fyzické, sociální, ekonomické a sexuální. Ve většině případů pachatel domácího násilí nepoužívá jednu…Zjistit více

Bezpečí pro dívky a ženy

Domací násilí, přepadení, citové vydírání. S tím vším se mohou setkat mladé dívky a ženy. Vědě-li byste, jak se v těchto situacích zachovat?Zjistit více

FAKTA

Zjistit více

AKTA domácího násilí

Zjistit více

Cyklus domácího násilí

Jaký je průběh domácího násilí ?Zjistit více

Jak se bránit proti domácímu násilí

Nutná obrana proti domácímu násilí.Zjistit více

Skutečně se stalo:

Na Staroměstském náměstí zaparkoval agresivní řidič Audi. Policisté použili slzotvorný prostředek a muže zpacifikovali

V neděli, krátce po 22:00 hod., slyšeli policisté hlídkové služby z Prahy I. ve vysílačce informaci o tom, že na Staroměstské náměstí přijel muž s černým…Zjistit více

Policie pátrá po ženě, která je podezřelá z krádeží v drogeriích v Moravskoslezském i Zlínském kraji

Policisté z obvodního oddělení Ostrava Vítkovice v těchto dnech prověřují okolnosti několika krádeží v drogeriích.Zjistit více

Opilý muž v Pelhřimově zneužil tísňovou linku. Policisty přivolal k ženě, která ho před časem opustila

V sobotu 1. května časně ráno deset minut po půl čtvrté telefonoval z mobilního telefonu na linku tísňového volání 158 muž, který policistům oznámil, že na…Zjistit více

Muž pod vlivem alkoholu a pervitinu se na Třebíčsku ztratil v lese, vypátrali ho policisté

Ve čtvrtek 29. dubna pátrali policisté po muži, který se ztratil na Náměšťsku. Po čtvrté hodině ráno přijali na tísňové lince oznámení od muže, mluvil značně…Zjistit více

Na co si musíte v současnosti dávat pozor při cestách do zahraničí

Ačkoliv je naše země dosud sevřená protiepidemickými opatřeními, stále více Češek a Čechů vyráží za hranice. Mnozí z nich tak ovšem nečiní z důvodu podnikání…Zjistit více

Strážníci v centru Prahy zadrželi dva mladíky, kteří v metru počmárali výtah

Pro podezření z trestného činu omezila hlídka strážníků dva mladé muže, kteří fixem kreslili na stěnu výtahu.Zjistit více

Pardubičtí kriminalisté vyšetřují pokus o vraždu. Pravděpodobný pachatel přivolal známému pomoc s tím, že ho našel ležet na zemi

Pardubičtí kriminalisté od soboty 20. března řeší pokus vraždy 52letého muže, podezřelým se po několika hodinách stal jeho o 9 let starší známý. Je to dosud…Zjistit více

Vloupání do zlatnictví v Nové Pace objasněno. Policisté zadrželi tři podezřelé

V uplynulých dnech kriminalisté po vydání předchozího souhlasu se zadržením zadrželi v Nové Pace tři muže ve věku 24, 34 a 31 let, proti kterým zahájili trestní…Zjistit více

Jeden z výrobců drog se před policisty ukrýval v kadibudce. Se služebním psem se ale měřit nechtěl

Tří velmi podezřelých mužů v chatové oblasti u Lanžhotu si povšiml procházející policista a přivolal na místo posily.Zjistit více