Bezpečnostní informační systém
Havárie
Archiv > IB - Výstrahy, rady, informace > Mimořádné události > Havárie
BEZPEČNÁ DOPRAVAPRVNÍ POMOCPOŽÁRYOSOBNÍ BEZPEČÍMIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTIPRO ŠKOLY
Dopravní nehoda s únikem nebezpečných látekHavárie - Biologické látkyHavárie - Chemické látkyHavárie - Radioaktivní látkyHavárie - Únik plynuOtrava oxidem uhelnatým - COOznačování nebezpečných látek

Havárie - Chemické látky

Druhů chemických látek je velké množství a vyskytují se ve všech skupenstvích - kapalném, plynném i tuhém. Mimořádně vážná nebezpečí v sobě skrývají především látky výbušné, hořlavé a jedovaté. Mnoho z nich se používá i v běžném životě.

K látkám výbušným a hořlavým patří zejména:

 • metan, obsažený v zemním plynu, který se používá jako palivo (plynové kotle, sporáky),
 • acetylen a vodík, který se uchovává v tlakových lahvích a používá při řezání a sváření kovů (spolu s kyslíkem),
 • propan-butan, který se uchovává rovněž v tlakových lahvích, v kapalném stavu, a používá se v domácnosti i při turistice jako zdroj světla i tepla,
 • paliva pro motory automobilů (benzin, nafta),
 • ethanol,
 • lehké topné oleje,
 • rozpouštědla (toluen, aceton).

Látky jedovaté (toxické) se vyskytují ve všech skupenstvích. Při havárii s únikem toxických látek jsou největším nebezpečím látky plynné, v podobě plynu a par. Jsou člověkem nejen vdechovány, ale do těla se mohou dostat i pokožkou, zvukovody, očními spojivkami. K nejvýznamnějším jedovatým látkám, které se převážejí po území naší republiky ve stovkách tun, patří:

 • chlor (využívá se nejen v chemickém průmyslu, ale i ve vodárnách a bazénech k desinfekci),
 • amoniak (pro chladící zařízenípoužitá např. na zimních stadionech).

Velmi jedovaté jsou také zplodiny hoření, které jsou velmi častým případem otrav a úmrtí a jsou mnohdy nebezpečnější, než oheň sám. To se týká zplodin nedokonalého hoření, ale i dokonalého hoření, např. při spalování plastů, zapálení skládky pneumatik nebo při požáru. Kouř obsahuje například oxid uhelnatý, oxid uhličitý, chlorovodík, kyanovodík a další jedovaté i ultrajedovaté látky.
Rovněž chod motoru automobilu v uzavřené garáži je krajně nebezpečnou situací. Každý kouř obsahuje jedovaté zplodiny hoření. To platí i o výfukových plynech.

Co dělat při úniku nebezpečné chemické látky?
Pokud dojde k havárii s únikem nebezpečné chemické látky a budeme varováni sirénou (varovný signál VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA) a sdělovacími prostředky (rozhlas, televize) nebo pokud budete sami svědky vzniku mimořádné události s únikem nebezpečné chemické látky:

 1. Opusťte ohrožený prostor a snažte se, aby se působení nebezpečné látky na vás a další osoby zastavilo nebo alespoň zmírnilo. Je-li potřeba, používejte improvizovanou ochranu dýchacích cest a povrchu těla.
 2. Ihned po opuštění ohroženého prostoru zavolejte na linku tísňového volání 112.
 3. V případě možnosti se pokuste přenést na čerstvý vzduch i osoby, které se nadýchaly nebezpečných látek a jsou v ohrožení života. Je-li potřeba, poskytněte jim  první pomoc.
 4. Nezvládnete-li někomu pomoci sami, zavolejte si pomoc na čísle 155. Dbejte na to, abyste se sami nedostali do ohrožení života.
 5. Nezapomeňte, že se chemikálie zpravidla uchytí i na oděvu, kůži, vlasech a pod nehty. Mohly by tak způsobit komplikace i po opuštění zasaženého místa. Je proto důležité ihned svléct oblečení a pořádně se umýt. Při mytí v žádném případě nepoužívejte kartáč, protože chemikálie by se mohly rychleji dostat do krevního oběhu.
 6. Preventivně vyhledejte lékařské ošetření, i pokud nepociťujete známky otravy.
 7. Záchranářům poskytněte informaci o tom, jak k nehodě došlo, jak se cítíte a jak celý případ probíhal. Tak budou snáze moci určit o jakou látku se jednalo a jaký zvolit postup.