Bezpečnostní informační systém
Nebezpečné látky
Mimořádné události > Havárie, nehody, výbuchy > Nebezpečné látky
BEZPEČNÁ DOPRAVAPRVNÍ POMOCPOŽÁRYOSOBNÍ BEZPEČÍMIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTIPRO ŠKOLY

Označování nebezpečných látek

R-věty a S-věty

Ke klasifikaci nebezpečných látek a přípravků se používají takzvané R a S věty , jednoduché nebo kombinované:

  1. R-věty upozorňují na nebezpečí látky nebo přípravku (například - R11 - vysoce hořlavý, R23 - toxický při vdechování, R36 - dráždí oči, R55 - toxický pro zvířata, R36/38 - dráždí oči a kůži).
  2. S-věty vyjadřují pokyny jak s nebezpečnou látkou nebo přípravkem nakládat (například - S15 - chraňte před teplem, S29 - Nevylévejte do kanalizace, S2 - uchovávejte mimo dosah dětí, S24/25 - Zamezte styku s kůží a očima)

Tato klasifikace je používána mezinárodně

Výstražné tabulky a značky

Další možností, jak poznat, že se jedná o nebezpečnou látku, je označení nádrží, cisteren, zásobníků či skladů varovnými tabulkami a značkami.
Nejvýznamnějším systémem používaným v celé Evropě v silniční a železniční přepravě nebezpečných látek je označení speciální varovnou tabulí (tzv. oranžová výstražná tabulka s uvedením číselného kódu přepravované látky). Tabulky jsou rozděleny na dvě poloviny. Často se můžeme setkat především s následující tabulkou na cisternách, z nichž se plní benzinová čerpadla.

V horním poli je dvou až třímístné číslo, které se nazývá kód nebezpečnosti (rizikovosti), neboli Kemlerův kód, který označuje charakter nebezpečnosti (výbušnost - 1, vznětlivost kapalin - 3, jedovatost - 6, radioaktivita - 7 apod.). Dolní číslo oranžové tabulky je tzv. identifikační číslo neboli UN-kód a je pro každou látku jiné (UN znamená označení doporučené OSN). Podle tohoto čísla se pozná, o jakou látku se přesně jedná. Jestliže jsou číslice v Kemlerově kódu zdvojené nebo ztrojené, znamená to stupňování nebezpečí.

Pro jednotlivé stupně nebezpečí jsou používány grafické symboly, které jsou součástí výstražných značek.


Nebezpečné látky

Acetylén – C2H2

- je bezbarvý plyn, čistý, příjemně voní po éteru, technický produkt páchne po česneku, není jedovatý, rozpouští se ve vodě, plyn je mimořádně hořlavý a snadno vznětlivý

plyn způsobuje nevolnost, bolest hlavy, zvracení, otupělost, bezvědomí, vysoké koncentrace působí narkoticky

První pomoc:
- uvolnit těsné části oděvu, při zástavě dechu zavést umělé dýchání, přivolat lékaře, nenechat postiženého prochladnout, přepravovat pouze v leže


Amoniak – čpavek – NH3

- je bezbarvý plyn, lehčí než vzduch, ostrého štiplavého zápachu, při odpařování z kapalného stavu tvoří chladné mlhy, které jsou těžší vzduchu, se vzduchem tvoří leptavé výbušné směsi, je málo hořlavý.

- kapalný i plynný silně dráždí a leptá oči, dýchací cesty, plíce, kůži, způsobuje dráždivý kašel a dušnost, křeče dýchání mohou vést až k udušení, kapalný vyvolává silné omrzliny, nadýchání vyšších koncentrací může přivodit smrt.

První pomoc:
přenést postiženého na čerstvý vzduch, uložit ho do stabilizované polohy, uvolnit těsné součásti oděvu, při zástavě dechu okamžitě zavést umělé dýchání (i pomocí přístroje), sejmout potřísněné  součásti oděvu, postižená místa na těle okamžitě opláchnout vodou a pokrýt sterilním obvazem, omrzlá místa na těle netřít, zasažené oči důkladně promývat 10 – 15 minut vodou směrem od nosu při násilném otevření víček, transportovat vleže ve stabilizované poloze, postiženého nesmíme nechat prochladnout, přivolat lékařskou pomoc.


Benzín

- je bezbarvá kapalina s typickým zápachem, obchodní formy bývají zbarvené, páry tvoří výbušné směsi, které jsou těžší vzduchu, benzín se s vodou nemísí

- delší vdechování výparů vede k pocitu opilosti, bolestem hlavy, stavu obluzení a zvracení, vysoké koncentrace k bezvědomí a zástavě dechu

První pomoc:
- vyvést postiženého ze zamořeného prostředí, zasažené oči důkladně promývat – minut vodou směrem od nosu při násilném otevření víček, uložit do stabilizované polohy, uvolnit součásti oděvu, sejmout potřísněný oděv, postižená místa opláchnout, zavést umělé dýchání, k uklidnění opatrně aplikovat uklidňující látky


Etylén – C2H4

- je bezbarvá kapalina s nasládlým zápachem, rychle se odpařuje za tvorby chladných mlh, plynný etylén je těžší vzduchu, se vzduchem tvoří výbušné směsi, plyn je málo rozpustný ve vodě.

- dráždí oči a dýchací cesty, plyn je málo jedovatý, má narkotický účinek, může působit ochrnutí dýchacích center, způsobuje omrzliny, ospalost, závratě, bezvědomí

První pomoc:
- přenést postiženého na čerstvý vzduch, uložit do stabilizované polohy, uvolnit oděv, sejmout potřísněný oděv, postižená místa  opláchnout a dát sterilní obvaz, netřít omrzlá místa, zasažené oči důkladně promývat asi 10-15 minut vodou směrem od nosu při násilném otevření víček


Formaldehyd - HCHO

- bezbarvý plyn se štiplavým zápachem, hořlavý, rozpustný ve vodě za vzniku roztoku stejného štiplavého zápachu

- silně dráždí oči a cesty dýchací, vyvolává záchvaty kašle, silné slzení očí, silné podráždění sliznice nosu a hltanu

- po styku s tekutinou vyvolává ztužení a poleptání očí

- po požití vyvolává vnitřní těžké poleptání sliznice zažívacího ústrojí

První pomoc:
postiženého uložit do klidné polohy na čerstvém vzduchu, uvolnit těsné části oděvu a uklidnit. Při zasažení očí ihned rozevřít palcem a ukazováčkem víčka a důkladně promývat vodou nejméně 15 minut. Ihned přivolat očního lékaře! Při poleptání nejméně 10 minut oplachovat postižené místo velkým množstvím vody, opatrně odstranit potřísněný oděv a dále oplachovat zasaženou kůži. Zabránit infekci!


Fosgen - COCl2

- bezbarvý plyn se zápachem po seně nebo tlejícím listí, bouřlivě reafuje s vodou za vzniku chlorovodíku a oxidu uhličitého

- působí především na hluboké partie respiračního systému a způsobuje toxický otok plic, má rovněž dráždivý účinek

- při nižších koncentracích se dostavuje pocit škrabání v krku, dráždivý kašel, pak následuje období o délce tří až šesti hodin bez subjektivních příznaků

- potom následuje dušnost, kašel, slabost, bolest hlavy, nevolnost, pocit na zvracení až zvracení

- při rozvinutém otoku plic následuje těžká dušnost a vykašlávání zpěněných růžových hlenů, strach z udušení

- při velmi vysoké koncentraci dochází k okamžité smrti v důsledku reflexní zástavy dechu

První pomoc:
postiženého uložit do klidové polohy na čerstvém vzduchu, uvolnit těsné části oděvu a uklidnit. Při zástavě dechu okamžitě zavést umělé dýchání. Je nezbytné zabránit jakékoliv námaze postiženého, zajistit mu klid a teplo.


Chlór – Cl2

- je žlutozelený plyn, těžší vzduchu, značně jedovatý a žíravý, při styku s vlhkým vzduchem tvoří mlhy

- nadýchání chlórem vede k těžkému poleptání dýchacích cest a plic, je možný vznik plicního otoku, a to i se zpožděním do dvou dnů, plyn vyvolává těžké poleptání očí a podráždění kůže až tvorbu puchýřů, kapalný může vyvolat omrzliny

První pomoc:
- přenést postiženého na čerstvý vzduch, uložit ho do stabilizované polohy, uvolnit těsné součásti oděvu, při zástavě dechu okamžitě zavést umělé dýchání (i pomocí přístroje), sejmout potřísněné  součásti oděvu, postižená místa na těle okamžitě opláchnout vodou a pokrýt sterilním obvazem, zasažené oči důkladně promývat 10 – 15 minut vodou směrem od nosu při násilném otevření víček, transportovat vleže ve stabilizované poloze, při první pomoci používat ochranné prostředky, přivolat lékařskou pomoc.


Chlorovodík - HCl

- je bezbarvý plyn se štiplavým zápachem, na vlhkém vzduchu tvoří bílou mlhu, ve vodě se rozpouští za vzniku kyseliny chlorovodíkové

- silně dráždí dýchací cesty a oči, způsobuje poškození rohovky, otoky hrtanu a plic, krvácení z nosu, styk s vodními roztoky vede k těžkému poleptání kůže, trudovitosti, vypadávání vlasů

První pomoc:
postiženého uložit do klidné polohy na čerstvém vzduchu, uvolnit těsné části oděvu a uklidnit. Při zasažení očí otevřít palcem a ukazováčkem víčka a důkladně promývat vodou nejméně 15 minut. Při poleptání nejméně 10 minut oplachovat postižené místo velkým množstvím vody, opatrně odstranit potřísněný oděv a dále oplachovat zasaženou kůži nejméně 15 minut vodou, mýdlovou vodou, slabým roztokem sody nebo alkalickou minerálkou. Přikrýt zasažené místo čistou látkou a zajistit lékařské ošetření. Při zástavě dechu okamžitě zavést umělé dýchání. Je-li riziko plicního edému, pozor na latenci, která je často bez symptomů až 2 dny!


Kyanovodík - HCN

- bezbarvá lehce těkavá kapalina se zápachem po hořkých mandlích, hořlavá a lehce vznětlivá

- velmi toxická látka, která přerušuje přívod kyslíku a oxidační procesy v buňkách

. vdechnutí vysokých koncentrací způsobuje bezprostředně smrt

- při nízkých koncentracích vyvolává škrábání v krku, dráždění sliznic hrtanu a očí, bolesti hlavy, silnou nevolnost, zvracení, pocit strachu, bušení srdce, dušnost

První pomoc:
přenést postiženého na čerství vzduch, uložit ho do stabilizované polohy, uvolnit těsné součásti oděvu, při zástavě dechu okamžitě zavést umělé dýchání (i pomocí přístroje), sejmout potřísněné součásti oděvu, zasažené oči důkladně promývat asi 10-15 minut vodou směrem od nosu při násilném otevřené víček, transportovat vleže ve stabilizované poloze, při první pomoci používat ochranné prostředky, přivolat lékařskou pomoc


Oxid siřičitý – SO2

- kapalný je nereaktivní, při odpařování tvoří mlhy, které jsou těžší vzduchu, tvoří lepkavé směsi, plyn je bezbarvý se štiplavým zápachem, rozpouští se ve vodě

- dráždí extrémně oči, dýchací cesty i plíce – tvorba otoku plic, možnost poškození hlasivek, vznik dráždivého kašle, dušnost, bezvědomí až smrt

První pomoc:
- zasažené oči důkladně promývat asi 10-15 minut vodou směrem od nosu při násilném otevření víček, použít mokrý kapesník (mul, tampon) nebo masku, vyvést postiženého ze zamořeného prostředí, sejmout zasažený oděv, zasažená místa opláchnout a přikrýt sterilním obvazem, udržovat postiženého v klidu případně zajistit přívod kyslíku, je nutná lékařská pomoc


Oxid uhelnatý - CO

- bezbarvý plyn bez chuti a bez zápachu, mimořádně hořlavý, hoří modrým plamenem, při úniku rychle tvoří jedovaté, výbušné směsi lehčí než vzduch

- váže se na krevní barvivo a omezuje příjem kyslíku tvorbou karboxyhemoglobinu, což má za následek dušení

- otrava se projevuje bolestmi hlavy, pocitem tlaku na prsou, v hlavě a ve spáncích, žaludeční nevolností, zvracením, bolestmi břicha, stavy zmatenosti a rozrušení, bezvědomí, křeče

- vysoké koncentrace vedou ke smrti po několika vdechnutích

První pomoc:
- přenést postiženého na čerstvý vzduch, uložit do stabilizované polohy, uvolnit těsné součásti oděvu, okamžitě zavést umělé dýchání (nejlépe kyslíkem), co nejdříve vyhledat lékařskou pomoc!


Propan-butan – C3H8 – C4H10

- kapalný plyn se rychle odpařuje, vzniká studená mlha a výbušné směsi, je to bezbarvý plyn se slabým zápachem, obchodní produkt obsahuje zapáchající příměsi, je málo rozpustný ve vodě

- působí narkoticky, závratě, nevolnost, ospalost, svalovou ochablost, stavy podráždění, bezvědomí

První pomoc:
- přenést postiženého na čerstvý vzduch, uložit ho do stabilizované polohy, uvolnit oděv, zavést umělé dýchání, sejmout potřísněný oděv, postižená místa opláchnout, omrzlá místa netřít


Sirouhlík - CS2

- bezbarvá nebo nažloutlá kapalina, silně hořlavá (nebezpečí vznícení za normální teploty), čistá látka téměř bez zápachu, technická - se zápachem po zkažených vejcích

- páry působí narkoticky, po přežití akutní otravy mohou po nějakou dobu přetrvávat poruchy centrálního nervového systému (např. poruchy vidění)

- po styku s tekutinou způsobuje poleptání očí, po delším působení i kůže

- je možné vstřebávání i kůží

- vyvolává euforii, stavy opilosti, delirantní stavy, bezvědomí, křeče, obrnu dýchání

- jsou možné nebezpečné chronické pozdní účinky na centrální nervový systém

První pomoc:
postiženého uložit do klidné polohy na čerstvém vzduchu, uvolnit těsné části oděvu a uklidnit. Dojde-li k vstříknutí do očí, provést ihned důkladný výplach. Neprodleně vyžádat pomoc očního lékaře! Při zvracení je velké nebezpečí vdechnutí! Při zástavě dechu okamžitě zavést umělé dýchání.


Sulfan - H2S

- bezbarvý plyn s charakteristickým zápachem po zkažených vejcích

- hořlavá, lehce vznětlivá látka

- dráždivé účinky způsobují  záněty dýchacích cest a očních spojivek, možný též edém (otok) plic se zpožděním až dvou dnů

- vdechnutí vysoké koncentrace může mít bleskový průběh se ztrátou vědomí, zástavou dechu a srdeční činnosti

První pomoc:
postiženého vyvést z kontaminovaného prostoru a uložit do klidné polohy, při zasažení očí rozevřít palcem a ukazováčkem víčka a důkladně promývat vodou nejméně 15 minut. Sledovat dýchání, při zástavě dechu okamžitě zavést umělé dýchání, případně kyslík. Při vdechnutí plynu vždy zajistit převoz na odborné lékařské pracoviště.

 

Zemní plyn – obsahuje hlavně metan  - CH4

- bezbarvá kapalina, odpařením se tvoří chladné mlhy a výbušné směsi, které se rychle šíří, mlhy jsou těžší  než vzduch, plyn je bezbarvý a lehčí než vzduch

- plyn působí slabě narkoticky, způsobuje bolesti hlavy, závrať, ospalost, bezvědomí

První pomoc :
přenést postiženého na čerstvý vzduch, uložit do stabilizované polohy, uvolnit těsné součásti oděvu, zavést umělé dýchání, omrzlá místa netřít, pokrýt sterilním obvazem


Podívej se na fotky nebo videa:

Chemické látkyVarování při haváriiCo dělat při úniku plynu?R-věty, S-větyRadioaktivní látkyR-věty, S-větyJak se chránit při havárii?Ostatní havárieRopné látkyBiologické látkyVarovné tabulkyNejčastější příznaky úniku látekCo jsou to havárie?Havárie s únikem nebezpečných látekHavárie s únikem nebezpečných látekChemické látkyVarování při haváriiOstatní havárieHavárie v dopravěDekontaminace

Stáhni si:

Ekologická výchova - třídění, kontejnerEkologická výchova - najdi správnou dvojiciEkologická výchova - plodyEkologická výchova - roční obdobíEkologická výchova - čím se živí?Ekologická výchova - dřevěný panáčekEkologická výchova - co do přírody nepatříEkologická výchova - kde bydlí?

Může se hodit:

Deskové hry - EKOLOGICKÁ VÝCHOVAHASÍCÍ SPREJ PYROCOOL ROZBÍJEČ SKLA A ŘEZAČ PÁSŮ S PÍŠŤALKOU HAMMERPOVODNĚTROJUHELNÍK žlutozelený s vykřičníkemOsobní alarm Bodyguard 2Dětský hrnek "ZÁCHRANKA"Záchranářský kufříkZEMĚTŘESENÍ, SOPEČNÁ ČINNOST, SESUVY PŮDY, LAVINYOd vichřice k zemětřesení-ochr. člověka za mim. udál. (učebnice pro 9.r.ZŠ)Deskové hry - ZACHRAŇ SEMIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI II.

Související články:

Tísňová volání

Jaké jsou linky tísňového volání? Znáte všechna čísla?Zjistit více

Kdy volat 112 ?

Zjistit více

Kdy volat 150 ?

Zjistit více

Kdy volat 155 ?

Zjistit více

Nejrozšířenější nebezpečné látky - Acetylén – C2H2

Zjistit více

Nejrozšířenější nebezpečné látky - Amoniak – čpavek – NH3

Zjistit více

Nejrozšířenější nebezpečné látky - Benzín

Zjistit více

Nejrozšířenější nebezpečné látky - Etylén – C2H4

Zjistit více

Nejrozšířenější nebezpečné látky - Formaldehyd - HCHO

Zjistit více

Nejrozšířenější nebezpečné látky - Fosgen - COCl2

Zjistit více

Nejrozšířenější nebezpečné látky - Chlór – Cl2

Zjistit více

Nejrozšířenější nebezpečné látky - Chlorovodík HCl

Zjistit více

Nejrozšířenější nebezpečné látky - Kyanovodík - HCN

Zjistit více

Nejrozšířenější nebezpečné látky - Oxid siřičitý – SO2

Zjistit více

Nejrozšířenější nebezpečné látky - Oxid uhelnatý - CO

Zjistit více

Nejrozšířenější nebezpečné látky - Propan-butan – C3H8 – C4H10

Zjistit více

Nejrozšířenější nebezpečné látky - Sirouhlík - CS2

Zjistit více

Nejrozšířenější nebezpečné látky - Sulfan - H2S

Zjistit více

Nejrozšířenější nebezpečné látky - Zemní plyn

Zjistit více

Havárie a výbuchy

Havárie patří mezi mimořádné události, ke kterým dochází v souvislosti s lidskou činností a které mohou způsobit menší, ale také ohromné škody. Mohou ohrozit…Zjistit více

Chemické látky

Druhů chemických látek je velké množství a vyskytují se ve všech skupenstvích - kapalném, plynném i tuhém. Mimořádně vážná nebezpečí v sobě skrývají především…Zjistit více

Radioaktivní látky

Radioaktivní látky jsou látky, které obsahují nestabilní izotopy prvků. Jádra atomů těchto prvků nazýváme radionuklidy. Radionuklidy se přeměňují v jádra jiných…Zjistit více

Látky

V životě se můžeme setkat i s ohrožením nebezpečnými látkami.Zjistit více

V dopravě

Pokud se tedy ocitnete v blízkosti dopravní nehody a chcete pomoct raněným, tak raději zavolejte záchranáře. V případě, že byste mohli zraněným sami pomoci…Zjistit více

Výbuch plynu

Pokud bude unikat plyn z některého z vašich domácích spotřebičů, vypněte přívod plynu k tomuto spotřebiči, který by u něj měl být (např. páčka za sporákem) nebo…Zjistit více

Tísňová volání v EU

Jaké jsou linky tísňového volání v Evropské unii? Znáte všechna čísla?Zjistit více