Bezpečnostní informační systém

Povodně

Mimořádné události > Povodně
BEZPEČNÁ DOPRAVAPRVNÍ POMOCPOŽÁRYOSOBNÍ BEZPEČÍMIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTIPRO ŠKOLY

Povodně


Povodeň je mimořádná událost, kdy se následkem dlouhotrvajících nebo přívalových dešťů podpořených dalšími okolnostmi, zejména rychlým táním sněhu, zmrzlou půdou, nepropustným povrchem nebo nasáklou půdou, hromaděním ledových ker, nedostatečností kanalizačního systému, nadbytkem zpevněných ploch a dalšími okolnostmi, nebo náhlým uvolněním překážky ve vodním toku - tzv. zvláštní povodně (protržení hráze přehrady, sesuv svahu během dešťů, ....) zvětší průtok vody a zvedne hladinu tak, že se voda z koryt vylévá a zaplavuje okolní území.

Povodně jsou doprovázeny ztrátami na životech, životním prostředí a majetku.

Nejčastější příčiny vzniku povodně:

Povodně jsou v Čechách jednou z nejpravděpodobnější přírodní katastrofou. Mohou být lokální i přesahující území států. Některé povodně vznikají pomalu, jiné přicházejí náhle a bez varování.

 

Bleskové povodně mohou vzniknout během několika minut či hodin při dlouhotrvajících intenzivních deštích, při náhlém uvolnění masy vody např. rozbitím hráze z ledových ker. Bleskové povodně jsou charakteristické mimo jiné i tím, že jejich čelo je tvořeno směsí bahna, kamenů a jiných naplavenin.

 

Klasické povodně vznikají, když koryto řeky již není schopno pojmout masu vody a ta se vylívá z břehů do okolí. Rychlost vzniku a účinky povodně závisí zejména na místě jejího vzniku - na horním toku řek se bude svou charakteristikou blížit bleskové povodni (rychlý příchod, velká razance a rychlý opad hladiny), na dolním toku bude její příchod pomalý, ale území bude zatopeno delší dobu.

 

Zvláštním druhem povodně je ta, která vzniká následkem narušení hráze vodního díla (rybník, přehrada).

 

Rychlost vody při povodních je značná, takže ohrožuje naše životy a zdraví, životní prostředí, majetek. Zranitelní jsou všichni, kdo žijí v blízkosti vodního toku, anebo v místech nedostatečné kanalizace.

 

Rychlost vzniku povodně závisí na mnoha faktorech a včasné varování před ní není vždy možné !!!

 

Každý z nás by se měl připravit na příchod povodně a to bez ohledu na místo, kde žije či pracuje. Každá strouha, kanál, potůček, řeka či vodní nádrž se mohou stát zdrojem nebezpečí vzniku povodně.

Stupně povodňové aktivity

Pravidelně sledujte zpravodajství o počasí. V případě hrozby povodně sledujte vývoj povodňové situace. Informace o vyhlášených stupních povodňové aktivity získáte ze zpráv z hromadných informačních prostředků, ale také od orgánů samosprávy nebo orgánů státní správy.

 I. Stupeň povodňové aktivity = STAV BDĚLOSTI

II. Stupeň povodňové aktivity = STAV POHOTOVOSTI

III. Stupeň povodňové aktivity = STAV OHROŽENÍ

Druhý a třetí stupeň povodňové aktivity vyhlašují a odvolávají ve svém územním obvodu povodňové orgány a při vzniku zvláštní povodně i krizové orgány.Příprava na povodeň

Jste připraveni na povodeň? Nikdy u vás nebyla povodeň? To ještě neznamená, že nemůže jednoho dne přijít. Možnost vzniku povodně vzrůstá se změnami terénu (např. výstavba parkoviště v blízkosti vašeho domu) i podnebí.

Pro celé území ČR byly zpracovány povodňové plány a mapy, které ukazují riziková místa.

Informujte se na obecním úřadě, zda se vaše obydlí, chata, zahrada či pozemek nenachází v záplavovém (zátopovém) území či v území ohroženém zvláštní povodní. Informace o možném zasažení povodní naleznete i na internetu v digitálním povodňovém plánu (grafická část).  Dále se informujte o obcí zřizovaných evakuačních zařízeních, o případné humanitární pomoci a způsobu varování a informování obyvatelstva při povodni.

Ujasněte si možné ohrožení zdraví a životů rodiny, svého obydlí, domácích zvířat v případě reálné hrozby z přirozené a zvláštní povodně a přijměte vlastní opatření, mějte svůj plán.

Předem si připravte materiál (folie, desky, ucpávky kanalizace, pytle na písek) na utěsnění nízko položených dveří, oken, odpadních potrubí, atd. a potřebné nářadí a vyzkoušejte si jejich montáž a funkčnost.

Proveďte povodňovou prohlídku kolem svého obydlí, chaty a pozemku a zajistěte, aby neupevněný materiál, ploty, boudy, hranice dříví a další překážky nebránily volnému průtoku vody a neutvářely druhotné hrázky a ucpávky vodního toku.

Zvažte, zda je výhodnější utěsnit budovy nebo umožnit volný průtok vody.

Buďte v pohotovosti, trvale sledujte předpověď počasí, pokyny povodňových orgánů obce, stav hladiny vodního toku a rybníka, přehrady (můžou-li vás ohrozit) a řiďte se pokyny povodňových orgánů obce, policie a záchranářů.

Při vzniku povodně postupujte tak, abyste ochranná opatření mohli podle situace zdokonalovat a rozšiřovat. Vytvořte si předem také dostatečné zásoby pro přežití, evakuační zavazadlo a komunikační plán vaší rodiny.Hrozí-li povodeň,  je dobré si předem chránit i majetek:

Pamatujte, že povodňový orgán obce ve svých územních obvodech organizuje, řídí, koordinuje a ukládá opatření na ochranu před povodněmi a v případě potřeby může i od vás při povodních požadovat osobní a věcnou pomocChování při povodni

 1. Vyvezte vozidlo z garáže, doplňte pohonné hmoty a zaparkujte ho mimo záplavové území, nebudete-li jej využívat při evakuaci.
 2. Připravte si evakuační zavazadlo pro celou rodinu a vozidlo, budete-li ho využívat při evakuaci.
 3. Přestěhujte potraviny, oblečení nábytek, stroje a zařízení, suroviny a další materiály a cenné věci, které by mohla zaplavit nebo odnést voda, do výše položených míst, nebo do vyšších pater budovy.
 4. Odvezte nebo nezávadně zlikvidujte nebezpečné látky.
 5. Zajistěte ochranu domácímu a hospodářskému zvířectvu vyvedením nebo umožněním opuštění míst ustájení v případě nedostatku času. Domácí mazlíčky vezměte s sebou nebo je přestěhujte do vyšších pater a zásobte je vodou a jídlem.
 6. Při zaplavování budovy nebo i po přerušení dodávky uzavřete hlavní přívod plynu a vody, vypněte přívod elektrického proudu. Ale POZOR ! - Nedotýkejte se elektrických spotřebičů pod proudem máte-li mokré ruce nebo stojíte-li ve vodě.
 7. V případě zaplavování domu a nezvládání ochrany vlastní silou a prostředky včas požádejte o pomoc povodňový orgán obce.
 8. Nezůstávejte v místě, kde byste mohli ohrozit život svůj a svých blízkých, zbytečně neriskujte, jednejte v klidu a s rozvahou.
 9. Máte-li možnost, přesuňte se k příbuzným nebo známým mimo zaplavená území.
 10. Jsou-li vytvořena evakuační zařízení, bude vám zde lépe než v zatopeném území a jeho bezprostředním okolí.
 11. Prostřednictvím samosprávy a státní správy je organizována účinná humanitární pomoc.
 12. Dodržujte zásady pro opuštění bytu.

Tipy pro pohyb v zaplaveném území:

 


Chování při zvláštní povodni

V důsledku vzniku mimořádné situace na vybraném vodním díle může dojít až k protržení hráze přehrady a vzniku průlomové vlny. Tato situace svým rozsahem, destrukčními účinky a rychlostí průběhu vyžaduje okamžitá bezodkladná opatření (varování a evakuace obyvatel, zvířat a cenného majetku).

Doporučená opatření občanům ke snížení ohrožení životů, zdraví a majetku při vzniku zvláštní povodně:

Máte-li čas (II. stupeň povodňové aktivity na vodním díle):

Nařízená úplná územní evakuace (protržení hráze přehrady):

Území ohrožená zvláštními povodněmi jsou území, která mohou být při výskytu zvláštní povodně zaplavena vodou. Pokud pro krizové situace předpokládaný rozsah území ohrožený zvláštní povodní výrazně přesahuje záplavová území, vymezí se jejich rozsah v krizovém plánu.Chování po povodni

Váš dům byl zasažen povodní. I když už voda opadla, mějte na paměti těchto několik rad:

Povodně představují riziko pro vaše zdraví i psychiku. Věnujte pozornost sobě, své rodině i vašim sousedům a známým:

Pokyny pro činnost po povodni vám poskytne starosta obce či zástupci nevládních organizací (viz Adra).

Další důležité informace:

 1. Po povodni nechte vše řádně zdokumentovat pro náhradu škod pojišťovnou a případné příspěvky pomoci státem.
 2. Nechte si zkontrolovat stav obydlí, zejména statiku, rozvody a kanalizaci, zajistěte provedení odborné statické prohlídky, posouzení funkčnosti elektroinstalace, rozvodů plynu a topení, vodovodního a kanalizačního řádu před jejich opětovným připojením.
 3. Zlikvidujte podle pokynů hygienika vodou kontaminované potraviny, plodiny, uhynulé zvířectvo a nepoužitelný materiál a dodržujte základní hygienická pravidla a používejte ochranné prostředky.
 4. Při obnově studní a zdrojů pitné vody se řiďte pokyny odborníků, nepijte vodu z místních zdrojů, dokud nebude prověřena její kvalita, u vlastních studní proveďte jejich vyčištění, desinfekci a několikanásobné odčerpání vody, nechte si provést laboratorní prověření kvality vody.
 5. Kontaktujte příslušné pojišťovny ohledně náhrady škod, ohlaste pojistnou událost pojišťovně v souladu s pojistnými podmínkami, vyhotovte soupis škod, případně je zdokumentujte (fotografie, znalecké posudky, účty, svědectví) a při řešení pojistné události postupujte podle pokynů pojišťovny.
 6. Informujte se o místech humanitární pomoci a v případě stavu nouze si vyžádejte finanční, materiální psychologickou nebo sociální pomoc. V případě nouze si vyžádejte pitnou vodu, potraviny, teplé oblečení, hygienické prostředky, potřebné nářadí pro likvidaci povodňových škod a další potřebné prostředky.
 7. Před zahájením vysoušení odstraňte obložení a omítky stěn, tapety, koberce a podlahové krytiny, případně odkryjte základy stavby. Pro stavby je nejoptimálnější postupné vysychání při zvýšeném průvanu. K rychlému vysušení místnosti použij teplomet nebo absorpční vysoušeč.
 8. Pokud je to možné, aktivně se zapojte do likvidace následků povodní, obnova je dlouhodobý proces, proto je vzájemná pomoc nejúčinnější.
 9. Jednejte s rozvahou, pomáhejte sousedům, starým a nemocným lidem.
 10. Dodržujte pokyny územně příslušných správních úřadů.
 11. Dbejte dodržování hygienických zásad při pracích na území zasaženém povodní a nechte si řádně ošetřit každé otevřené zranění.Otázky a rady psychologů

1) Jaké jsou reakce lidí na prožité povodně?

2) Jsou tyto reakce normální

Lidské prožívání neštěstí je vždy jedinečné. Tyto reakce mohou mít různou podobu a přetrvávat různě dlouho, všechny však bývají normální a běžnou odpovědí lidské psychiky na nenormální situaci.

3) Kdo může být zasažen?

Extrémní zážitky mohou zasáhnout každého člověka, nejen toho, kdo neštěstí zažil na vlastní kůži, ale také lidi, kteří událost pozorovali, blízké osoby, sousedy, pracovníky, kteří se podíleli na likvidaci následků. Nejvíce zranitelné jsou děti, staří lidé, osaměle žijící osoby a lidé se zdravotním handicapem. Lidé, kteří se stáhnou do ústraní nebo se navenek neprojevují, mohou být více zasaženi než ti, kteří o události často hovoří.

4) Jak si můžeme sami pomoci?

5) Co pomáhá druhým lidem?

6) Povodně a děti
Pravidla základní hygieny

Povodně - pravidla základní hygieny

MYTÍ RUKOU 
Myjte si pečlivě a často ruce!
Toto jednoduché a základní hygienické pravidlo je jedním z nejdůležitějších hygienických opatření, které Vám umožní chránit své zdraví během obnovy Vašich domovů. Myjte si ruce zejména vždy po styku s povrchy, které byly v kontaktu se záplavovou vodou nebo kaly, vždy před jídlem a pitím, vždy než se dotýkáte obličeje, ale i před a samozřejmě po použití WC.

PITNÁ VODA
K pití používejte pouze vodu, jejíž zdravotní nezávadnost je ověřena.

 
VODA Z VLASTNÍ STUDNY
Pokud bydlíte v povodní zasažené oblasti a nejste napojeni na veřejný kontrolovaný vodovod, ale máte vlastní studnu, je třeba prověřit kvalitu vody v této studni provedením chemického a bakteriologického vyšetření, i když studna nebyla zatopena. Je totiž možné, že došlo ke kontaminaci spodních vod a kontrola je tedy nezbytná. Do doby prověření kvality vody by voda neměla být používána k pití. K pití je možno používat vodu z cisteren s označením „pitná voda“  tato by se měla převařovat po dobu 15 minut ), nebo vodu balenou. Pokud byla vaše studna přímo zatopena, nelze vodu z této studny rovněž používat jako pitnou, a to až do doby po provedené sanaci studny a zjištění vyhovujících výsledků rozboru vody. Základní postup při sanaci zatopených studní je následující:
 
Postup při sanaci zatopených studní :
Sanaci zatopené studny je účelné provádět až po stabilizaci vodního režimu v postižené oblasti, úklidu okolí studny a jejím stavebně technickém zabezpečení. Očista a dezinfekce studní se provádí za přítomnosti nejméně 3 osob, pro případ poskytnutí první pomoci osobě, která sestupuje do studny.

Základní postup :

 1. Mechanicky očistit vnější stěny studny a čerpací zařízení od nánosů bahna a nečistot a opravit poškozené části vnějšího krytu studny. Důkladně opláchnout čistou vodou, nejlépe tlakovou.
 2. Otevřít studnu a úplně vyčerpat vodu. 
 3. Zjistit, zda se ve studni nevyskytují jedovaté plyny a zda je u dna dostatek kyslíku – nejjednodušším způsobem kontroly je spuštění zapálené svíčky na dno studny. V případě bezkyslíkatého prostředí svíčka zhasne, v případě výskytu methanu dojde k vzplanutí.
 4. Důkladně mechanicky (např. kartáčem) očistit vnitřní stěny studny, čerpací zařízení a dno studny. Důkladně opláchnout čistou vodou a vodu opět úplně vyčerpat.
 5. Omýt vnitřní stěny studny 5 % roztokem SAVA (1 litr SAVA nalijeme do 20 litrů vody). Pozor pracujte v gumových rukavicích!
 6. Opláchnout stěny studny čistou vodou a vodu znovu odčerpat.
 7. Odstranit stávající pokryv dna (štěrk, hrubozrnný písek ) a vyměnit za nový, případně důkladně propraný starý.
 8. Nechat studnu naplnit vodou a v případě, že je voda dále kalná pokračovat v čerpání až do vymizení zákalu.
 9. Provést dezinfekci vody, k níž se doporučuje přípravek SAVO. Při provádění dezinfekce respektujete návod na použití. Orientačně uvádíme, že (při nejběžnějších průměrech skružových studní do 80 do 120 cm ) na 1 m výšky vody ve studni se dávkuje 9 ml SAVA. Celkové množství SAVA pro dezinfekci vypočítejte podle výšky vody ve studni, pak toto množství rozřeďte v kropicí konvi a roztokem pokropte vnitřní stěnu skruží i hladinu vody. Nechejte působit alespoň 8 hodin.
 10. Teprve po provedené desinfekci je možno odebrat vzorek k provedení laboratorní kontroly.

POTRAVINY ( pokyny pro domácnost )
 
ZAPLAVENÉ ZEMĚDĚLSKÉ PLODINY

 1. Všechny zemědělské plodiny, které byly zaplaveny povodňovou vodou, kaly a bahnem, je nutné považovat za zdravotně závadné. Tyto plodiny v žádném případě nejezte. O použití ke krmení zvířat musí rozhodnout veterinární lékař.
 2. Zemědělské plodiny, které nebyly zcela zatopeny a dále rostou, doporučujeme využívat až po hygienické kontrole, nejdříve po třech týdnech po skončení záplav.
 3. Ovoce na stromech a keřích, které nebylo zaplaveno, je možno jíst po důkladném omytí pitnou vodou.

ZAPLAVENÉ POTRAVINY
Nejezte potraviny zaplavené povodňovou vodou, kalem a bahnem s výjimkou potravin hermeticky balených ve skle a plechu (konzervy). Tyto konzervy je však nutno před použitím očistit a dezinfikovat (viz dále). Zaplavené potraviny s výjimkou hermeticky balených zlikvidujte  uložte do označených kontejnerů ).

ČIŠTĚNÍ KONZERV:

 • Odstraňte nálepku.
 • Umyjte konzervu v čisté vodě se saponátem.
 • Umyjte konzervu v roztoku dezinfekčního prostředku a poté opláchněte pitnou vodou.
 • Znovu označte konzervu.

ZLIKVIDUJTE KONZERVY JESTLIŽE:

 • Obsah konzervy ( plech, sklo, uzávěr ) byl narušen.
 • Suchý obsah je zvlhlý.
 • Obal je silně pomačkán – není jistota, zda je obal opravdu neporušen.
 • Znečištění uzávěru nelze odstranit očištěním a dezinfekcí.

ZLIKVIDUJTE CHLAZENÉ NEBO MRAŽENÉ POTRAVINY, JESTLIŽE:

 • Chlazené potraviny byly ponechány nad teplotu 6°C déle než 4 hodiny.
 • Mražené potraviny roztály a byly tak ponechány déle než 2 hodiny.
 • Potraviny jeví odchylky od standardní kvality (např. zapáchají) nebo přišly do styku se záplavovou vodou.

ZLIKVIDUJTE VŠECHNY NÁSLEDUJÍCÍ POTRAVINY VYSTAVENÉ ZÁTOPOVÉ VODĚ:

 • Otevřená balení, která byla v kontaktu se záplavovou vodou.
 • Neotevřená balení potravin v papírovém obalu nebo s víčkem z voskového papíru, s netěsnícím plastovým víčkem zejména v případě, že obsahují majonézy a dresinky.
 • Sáčková balení koření, bylin, čaje.
 • Mouku, obiloviny, cukr, kávu v sáčcích a pytlících.
 • Všechny potraviny v papírových, látkových a celofánových obalech, i když vypadají jako suché a nepoškozené (např. sůl, cereálie, těstoviny, rýže, sušenky, crackery, čokoláda, bonbóny aj.).
 • Všechny potraviny neuzavřené hermeticky (např. instantní kakao, směsi na pečení).
 • balené nápoje, které nejsou hermeticky uzavřeny.

Máte-li jakékoliv pochybnosti o nezávadnosti potraviny, zlikvidujte ji !!! V případě prvních příznaků onemocnění (bolení břicha, průjem, teploty) kontaktujte svého lékaře. Nepodceňujte počáteční lehké příznaky !

ZÁSADY LIKVIDACE NÁSLEDKŮ ZÁPLAV V POSTIŽENÝCH DOMECH A BYTECH

ZÁSADY VYSOUŠENÍ DOMU NEBO BYTU:

 • Udělejte v místnostech nebo místnosti průvan otevřením oken a dveří.
 • Je-li to možné, použijte ventilátory nebo teplovzdušné zdroje.
 • Buďte opatrní při používání benzinových agregátů uvnitř domu nebo bytu, můžete se otrávit zplodinami (oxid uhelnatý).

ÚKLID A DEZINFEKCE DOMU NEBO BYTU:

 • Odstraňte všechno bahno a nečistoty z povrchu důkladným umytím vodou a mechanickým očištěním.
 • Odstraňte veškerý zvlhlý interiérový materiál – tapety a vše, co samo odpadává (např. omítky).
 • Než začnete s dezinfekcí jakéhokoliv povrchu, seznamte se důkladně se způsobem ředění použitého dezinfekčního prostředku dle návodu na obalu.
 • Nejdříve si nasaďte gumové rukavice.
 • Nábytek, podlahy, zdi, nádobí, dopravní prostředek dezinfikujte za pomoci 2 % roztoku Chloraminu B, který připravíte rozpuštěním 8 vrchovatých polévkových lžic prášku v 10 litrech vody. Dále se může použít SAVO ( 1 litr SAVA nalijeme do 10 litrů vody ). Nechejte působit 30 minut nebo zaschnout.
 • Dezinfikované předměty, které přijdou do styku s potravinami, nezapomeňte opláchnout pitnou vodou, stejně tak i hračky.
 • Všechny dutiny ve zdi a stropech musí být otevřeny, vyčištěna a pečlivě vysoušeny.

ČIŠTĚNÍ A DEZINFEKCE ODĚVŮ A PRÁDLA:

 • Nejdříve si nasaďte gumové rukavice.
 • Silně znečištěné prádlo namočte na 4 hodiny do 1 % roztoku Chloramminu B (připravte rozpuštěním 4 vrchovatých lžic prášku v 10 litrech studené vody), nebo na 8 hodin do roztoku SAVA (připravíte nalitím 1 litru SAVA do 10 litrů vody ).
 • Méně znečištěné prádlo namočíme po dobu 1 hodiny do 1 % roztoku Chloraminu B (připravíte rozpuštěním 4 vrchovatých polévkových lžic v 10 litrech vody ) nebo do SAVA (1 litr SAVA nalijte do 10 litrů vody).
 • Prádlo po dezinfekci vyperte obvyklým způsobem za použití pracího prášku.
 • Pozor ! Chloramin B a SAVO mají bělící účinky!
 • Cennější šatstvo, které nelze dezinfikovat v Chloraminu B a SAVU, vysušte, vykartáčujte a nechejte vyčistit v čistírně.

DEZINFEKCE ODPADNÍCH SIFONŮ A ŽUMP:

 • Použijte 5 % roztok Chloraminu B (20 vrchovatých polévkových lžic na 10 litrů vody) nebo zalijte odpad neředěným přípravkem SAVO.
 • K dezinfekci odpadu žump použijte 1 kg chlorového vápna na 1m³ obsahu žumpy.
 • Po skončení úklidových prací doporučujeme dezinfikovat ruce v 0,5 % roztoku Chloraminu B po dobu 1 minuty. Roztok připravíte rozmícháním 2 vrchovatých polévkových lžic prášku v 10 litrech vody. 

Podívej se na fotky nebo videa:

Předběžná opatrnost při povodníchEvakuační zavazadlo při povodniHrozba vzniku povodněCo dělat když nastane povodeň?Přívalové povodněJak se připravit na povodeň?Příčiny a důsledky povodníJak se chovat po povodni?O povodních a záplaváchStupně povodňové aktivityZásady opuštění bytu při povodniTypy povodníVarování a evakuace při povodni

Stáhni si:

Mimořádné události - tísňové linkyMimořádné události - poznej záchranářeMimořádné události - KostlivecMimořádné události - volání na tísňovou linkuMimořádné události - Evakuační zavazadloMimořádné události - poznáš je?Mimořádné události - Přivolání pomociMimořádné události - Varovný signál, co dělat ?Mimořádné události - Typy událostí Mimořádné události - poznej zvukyMimořádné události - TechnikaMimořádné události - Kdy bys volal na tísňovou linku ?Mimořádné události - Poznej mimořádnou událostMimořádné události - VodaMimořádné události - PříběhMimořádné události - Co to znamená a kdo je způsobil ?Mimořádné události - ZáchranářiMimořádné události - Co to je ?Mimořádné události - Tísňové linky

Může se hodit:

Deskové hry - MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTIZáchranářský kufříkOd vichřice k zemětřesení-ochr. člověka za mim. udál. (učebnice pro 9.r.ZŠ)Pracovní sešit - MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTINůž na bezpečnostní pásy15 ks pr. sešitů - MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTIMIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI II.TROJUHELNÍK žlutozelený s vykřičníkemDětský hrnek "POLICIE"Deskové hry - EKOLOGICKÁ VÝCHOVATROJUHELNÍK žlutozelený bez potiskuDeskové hry - EKOLOGICKÁ VÝCHOVA - LITE

Související články:

Tísňová volání

Jaké jsou linky tísňového volání? Znáte všechna čísla?Zjistit více

Kdy volat 112 ?

Zjistit více

Stupně povodňové aktivity

Sledování zpravodajství a zejména zpráv o počasí, by mělo být pravidelnou součástí našeho života. Dozvíme se o případných ohroženích, včetně povodní.Zjistit více

Příprava na povodeň

Povodně nás ohrožují každým rokem, je dobré se na ně připravit. Nacházíte se v záplavovém území nebo v území ohroženém zvláštní povodní? Zjistit více

Jak se chovat při povodni ?

Nastala povodeň, co dělat? Je-li dostatek času:Zjistit více

Jak se chovat při zvláštní povodni ?

Zazněla VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA, co dělat?Zjistit více

Jak se chovat po povodni ?

V případě, že vaše obydlí zásahla povodeň, je potřeba postupovat dle pravidel a na nic nezapomenout!Zjistit více

Povodně - otázky a rady psychologů

Každého, kdo prožil povodně, se tato událost dotkne. Většina lidí v průběhu katastrofy i po ní účelně funguje, u některých se však mohou v prvních dnech a…Zjistit více

Povodně - pravidla základní hygieny

Nezapomeňte dbát na základní pravidla hygieny.Zjistit více

Tísňová volání v EU

Jaké jsou linky tísňového volání v Evropské unii? Znáte všechna čísla?Zjistit více

Skutečně se stalo:

V Zaječově a Obecnici byl vyhlášen 3. stupeň povodňové aktivity

Po celý den dnes zasahují hasiči na Příbramsku a na Berounsku, zejména pak v okolí obcí Zaječov, Obecnice a Podlesí, kvůli přívalovým dešťům. V Obecnici na…Zjistit více

Česko sužuje intenzivní sucho, platí výstraha před požáry

Nedostatek srážek doléhá na všechny v České republice, sucho postihuje zejména zemědělce, kterým usychá …Zjistit více

V Praze vyjeli hasiči kvůli dešti k více než 70 událostem

Od 05:00 hodin do 18:00 hodin zasahovali hasiči nejčastěji v západní a jihozápadní části Prahy u 71 událostí spojených s vydatným deštěm. Nejvíce práce měli…Zjistit více

Povodňová pohotovost: Hladiny řek dál stoupají, hrozí záplavy!

Podle údajů Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) platil ve středu dopoledne 3. stupeň povodňové aktivity na…Zjistit více

POVODNĚ na Moravě: Přívalový déšť vytopil sklepy i hasiče

Hasiči v moravských krajích se v neděli odpoledne a v noci na pondělí nezastavili. Jen v Moravskoslezském kraji museli kvůli počas…Zjistit více

Bouřky v Česku: Hladiny řek na Moravě stoupají! Hrozí povodně

V platnosti je výstraha před velmi silnými bouřkami. Platí pro všechny kraje s výjimkou Karlovarského a Ústeck…Zjistit více

Středočeské hasiče zaměstnaly přívalové deště a krupobití

Skokový nárůst evidovaných událostí zaznamenal HZS Středočeského kraje ve čtvrtek 16. června 2016 v souvislosti s přívalovým deštěm s kroupami, který zasáhl v…Zjistit více

Pohroma na jižní Moravě: V noci udeřily přívalové deště a kroupy

Kvůli počasí zasahovali ve čtvrtek večer hasiči z Jihomoravského kraje v sedmi obcích. Nejvíce zásahů, hned jedenáct, provedli v obci Holubice na Vyškovsku.…Zjistit více

FOTO: Hasiče zaměstnal přívalový déšť, který na Hodonínsku vyplavil vesnici

Vydatný přívalový déšť, který před 18. hodinou zasáhl Mutěnice na Hodonínsku vyplavil řady rodinných domů a ulic. Z velitelského stanoviště, které hasiči…Zjistit více