Bezpečnostní informační systém
Požáry
Archiv > IB - Výstrahy, rady, informace > Požáry
BEZPEČNÁ DOPRAVAPRVNÍ POMOCPOŽÁRYOSOBNÍ BEZPEČÍMIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTIPRO ŠKOLY
BiokrbyCo dělat při požáru v prostředku hromadné dopravy? Co dělat v případě zasažení ohněm?Grilování a plynové spotřebičeHasicí přístroje a hydrantyHlásiče požárů Jak se chovat při požáru v bytě?Jak se chovat v případě zjištění požáru?Lesní požáryRizika topné sezónyZásady rozdělávání ohně v přírodě

Zásady rozdělávání ohně v přírodě

Rozdělávání ohně v přírodě

V létě i na jaře mnozí z nás podnikají nejrůznější výlety do přírody, pobývají na chalupách a na chatách, táboří v přírodě apod. Při těchto příležitostech se často neobejdeme bez táboráku, grilování a opékání buřtů. I přitom bychom si měli dávat pozor a dodržovat několik základních bezpečnostních pravidel, které chrání nás i okolí. Oheň v přírodě se totiž může velice snadno vymknout kontrole, ohrozit životy a napáchat nevyčíslitelné majetkové či ekologické škody.

Základní pravidla pro rozdělávání ohně v přírodě

 1. Při rozdělávání ohně v přírodě je nutné v první řadě zvolit vhodné místo pro ohniště. To by mělo být vzdáleno nejméně 50 m od okraje lesa a v dostatečné vzdálenosti od budov a vůbec všech věcí, které se mohou vznítit. Pamatujte, že v lese lze rozdělávat oheň jen na vyhrazených místech! Zcela zakázáno je i rozdělávání ohně na místech se vzrostlým porostem, tedy i na louce nebo na strništi.
 2. Oheň nezakládejte pod větvemi a na kořenech stromů, na suchém listí, lesní hrabance (zetlelá vrstva jehličí) nebo rašelině, ani v blízkosti stohů, seníků apod. Létající jiskry nebo náhlý poryv větru totiž velmi snadno způsobí neštěstí. Kvůli podobné neopatrnosti lidí každoročně vznikají stovky požárů.Pro rozdělávání ohně je naopak ideální hliněný podklad. Za silného větru nebo v období extrémního sucha bychom oheň v přírodě neměli rozdělávat vůbec.
 3. Místo táboráku je nutno i vhodně uspořádat. Při rozdělávání ohně v přírodě ohniště bezpečně oddělte od okolního prostředí - např. obložením kameny, obsypáním pískem, vyhloubením zeminy apod. V případě vetších vater je vhodné ohniště oddělit pruhem širokým až jeden metr, který bude zbaven veškerých hořlavin.
 4. K zapálení nebo udržování ohně v žádném případě nepoužívejte vysoce hořlavé látky jako např. benzín, naftu nebo líh. Oheň se pak velmi snadno vymkne kontrole a může způsobit i vážné popáleniny. navíc podle zákona o ochraně ovzduší v otevřených ohništích nelze pod hrozbou vysokých pokut spalovat žádné chemické látky.
 5. Dělejte jen takový táborák, který dokážete zvládnout! Pokud chystáte velkou vatru, dejte si pozor, aby byla polena poskládána do stabilní pyramidy (pomohou např. záseky na polenech), která umožní prohořívání dovnitř a zabrání nebezpečí rozvalu pyramidy do okolí.
 6. Oheň nesmíte ponechat ani naokamžik bez dozoru. Mějte nachystán dostatek vody (popř. písek, hlínu), kdyby se oheň vymykal kontrole. I proto je dobré umístit ohniště v blízkosti vodního zdroje.
 7. Opustit místo pálení můžete až poté, co ohniště důkladně uhasíte - ať již prolitím vodou nebo zasypáním zeminou. Při odchodu se z ohniště nesmí kouřit a popel i půda pod ohništěm musí být chladné. Pamatujte, že i ve zdánlivě zcela vyhaslém ohništi se mohou skrývat žhavé oharky a poryv větru je znovu rozdmýchá a oheň roznese do okolí. Hasiči musí každý rok dohašovat ohniště, která byla ponechána svému osudu.
 8. Zejména půda v jehličnatém lese je z hlediska možného vzniku a šíření požáru riziková. Hrabanka tvořená zetlelým jehličím může prohořet až do značné hloubky a nepozorovaně se šířit do stran i mimo ohniště. Nedbalé uhašení proto nestačí a ohniště je nutné důkladně prolít vodou!
 9. Pamatujte, že děti by neměly být nikdy u ohniště ponechány bez dozoru dospělé osoby!
 10. Do ohně nikdy nevhazujte jakékoliv výbušné předměty (rachejtle, světlice, patrony, nádoby se stlačeným plynem, munici).
 11. Oheň neroznášejte po okolí, např. na zapálené větvi!
 12. Pamatujte, že oheň a alkohol nepatří k sobě!
 13. Zvláště pozor dejte na sezení a hry příliš blízko plamenů, stačí málo a může dojít ke vznícení šatů, ožehnutí vlasů, řas a popálení.

První pomoc

 1. Pokud se na vás vznítí oděv a není k dispozici dostatek vody k uhašení, NEUTÍKEJTE! - tím jen podpoříte hoření.
 2. Okamžitě si lehněte na zem a chraňte si obličej!
 3. Válejte se, dokud plameny neuhasnou ! - válením se zamezí přístupu kyslíku potřebného k hoření.
 4. Je-li po ruce deka nebo jiná vhodná textilie (nesmí to být látka z umělých vláken), lze ji také použít k uhašení hořícího oděvu.
 5. Když se popálíte, postižených ploch se nedotýkejte, popálené místo ihned ponořze do čisté, studené a proudící vody a zavolejte nebo vyhledejte odbornou pomoc!

Autor, zdroj: Asociace Záchranný kruh, www.zachrannykruh.cz